КРЕЙДА ГРАНУЛЬОВАНА ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАКРЕЙДА ГРАНУЛЬОВАНА ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СЛАВУТА-КАЛЬЦІЙ

Крейда гранульована «СЛАВУТА-КАЛЬЦІЙ»

Внесення високих доз фізіологічно кислих мінеральних добрив істотно змінює реакцію ґрунтового середовища та склад обмінних катіонів у ґрунтовому вбирному комплексі (ГВК), що викликає зниження родючості ґрунту. Незбалансоване живлення культур відбувається в наслідок домінування в системі живлення азотних добрив
(N66–71%, Р15–22% та К11–18%) та дефіциту кальцію та магнію у ґрунті, що в кінцевому результаті призводить до зниження продуктивності сільськогосподарських культур, втрат врожаю та зниження якості основної продукції.

Крейда гранульована це сучасний комплексний високоефективний меліорант з вмістом Ca – 37,7 та Mg – 0,2%, масова частка карбонатів (СаСО3+МgCO3) складає не менше, ніж 95%. Характеризується високим рівнем розчинності при взаємодії у ґрунті з вологою. Це гранули білого кольору, масова частка гранул розміром 4,0–6,0 мм не менше 90% та розміром 1,0 мм не більше 5%. Реактивність – 97%. Високий вміст та оптимальне співвідношення елементів кальцію та магнію робить це добриво особливо цінним та ефективним при застосуванні на ґрунтах з низьким насиченням основами, особливо на супіщаних і піщаних за вирощування чутливих культур.

Крейду гранульовану доцільно застосовувати на кислих ґрунтах, як висококонцентроване кальцієво-магнієве добриво, з домінуванням першого, для оптимізації системи живлення рослин та в якості меліоранта пролонгованої дії. Ефективність застосування мінеральних добрив на сильно- і середньо кислих ґрунтах після проведення хімічної меліорації підвищується на 30–50%, а слабокислих на
15–20%. Збільшення продуктивності сільськогосподарських культур від комплексної дії біогенних елементів та крейди гранульованої зазвичай є вища, ніж при роздільному їх внесенні. Ефективність комплексної дії цих елементів проявляється в зростанні продуктивності рослин та якості отриманої продукції.

Крейда гранульована це ефективний меліорант кислих ґрунтів та висококонцентроване кальцієве добриво:
• забезпечує оптимальні фізико-хімічні, агрофізичні та біологічні властивості кислих ґрунтів;
• сприяє утворенню водостійких ґрунтових агрегатів, покращує аерацію та водопроникність ґрунту;
• істотно підвищує ефективність мінеральних добрив збільшуючи вміст доступних форм азоту та фосфору для рослин у ґрунті;
• нейтралізує потенційну кислотність фізіологічно кислих мінеральних добрив, перешкоджає подальшому підкисленню ґрунту;
• знижує напруженість мікробіологічних процесів в ґрунті, які виникають при застосування високих доз азотних добрив;
• сприяє активній діяльності корисних мікроорганізмів, зокрема азотфіксувальних і нітрифікувальних бактерій;
• оптимізує процес нітрифікації азоту в ґрунті, знижує активність алюмінію і мангану, що сприяє поліпшенню магнієвого живлення рослин;
• сприяє утворенню гумусу, тим самим забезпечує відтворення та регулювання родючості ґрунту;
• підвищує стійкість рослин до несприятливих гідротермічних умов викликаних дефіцитом вологи чи зростанням температури повітря;
• нормалізує процеси, які відбуваються у клітинах рослин, синтез вуглеводів, біосинтез хлорофілу,
• локальне внесення незначних доз – 100–300 кг СаСО3 під культивацію чи під час посіву знижує токсичну дію іонів Н+ та Аl3+ зменшуючи їх засвоєння рослинами;
• сприяє підвищенню вмісту білка на 1–2% та якості клейковини в зернових колосових, жиру в насінні олійних культур, та цукру і крохмалю у коренеплодах і бульбах картоплі;
• зростає рівень продуктивності зернових колосових культур на 0,15–0,40, соняшнику 0,3–0,4, бульб картоплі на 2,5–3,0 т/га.

Орієнтовні дози внесення крейди гранульованої, т/га

Грануло-метричний склад ґрунту

Дози внесення крейди

Вимивання з ґрунту фільтруючими водами, кг/га

рН ≤4,5 (сильнокислі)

рН 4,6–5,0

(середньокислі)

рН 5,1–5,5 (слабокислі)

СаСО3

МgСО3

Піщаний

4,0–4,5

3,0–3,5

1,0–1,5*

150–200

15–20

Супісчаний

5,0–5,5

3,5–4,0

2,0–2,5

110–120

11–22

Суглинистий

8,0–8,5

6,0–6,5

3,5–4,0

100–110

10–11

Глинистий

10,0–10,5

7,0–7,5

5,5–6,0

120–150

12–15

Торф’яний

13,0–14,0

11,0–12,0

10,0–11,0

 

На ґрунтах з рНКСl вище, 6,5 недоцільно проводити хімічну меліорації,
яка докорінно змінить фізико-хімічні властивості ґрунту, і може призвести до перенасичення ґрунту кальцієм. Повністю виключити цей елемент з системи живлення та не враховувати вимоги культур щодо його споживання буде нераціонально, навпаки, необхідно розробити ощадну і малозатратну технологію внесення меліоранта.

Реалізовуючи яку, потрібно до основної системи живлення додавати кальцій, особливо за вирощування культур з інтенсивним споживанням цього елемента на формування одиниці урожаю (буряк цукровий, пшениця, ріпак, кукурудза, зернобобові) та враховувати необхідну кількість при застосування високих доз фізіологічно кислих мінеральних добрив для нейтралізації їх потенційної кислотності. Доцільно також враховувати втрати карбонатів за рахунок вимивання в низ по профілю ґрунтовими водами.

На основі проведеного агрохімічного обстеження ґрунту, необхідно проводити щорічне корегування доз внесення крейди гранульованої, враховуючи вміст в ґрунті, потребу в оптимізації фізико-хімічних показників та біологічні вимоги культури, яка запланована для вирощування. Таким чином можна регулювати та оптимізувати статтю витрат в технології вирощування маючи сприятливі ґрунтові умови.

Строки внесення крейди регламентуються біологічними особливостями культури, вимогами до реакції ґрунтового середовища, технології вирощування, системи обробітку ґрунту та системи удобрення сільськогосподарських культур.
• для докорінного змінення та оптимізації фізико-хімічних властивостей ґрунту, доцільно вносити крейду шляхом осіннього розсіювання по поверхні з наступним лущенням, дискуванням чи полицевим обробітком на аргументовану глибину забезпечуючи гомогенне перемішування у кореневмісному шарі;
• весною у стислі агротехнічні строки, рекомендується вносити незначні дози (0,4–1,0 т/га) крейди під передпосівну культивацію, чи локально у рядки під час сівби. Ефективність цього заходу буде залежати від швидкості реакції яка відбуватиметься, між ґрунтом та меліорантом, в свою чергу в ґрунті має буди достатня кількість продуктивної вологи (шар 0–20 см – 20–40 мм –задовільні, та ≥40 мм – добрі).

Витрати на внесення кальцію, як елемента живлення є незначними порівняно із оптимізаційною дією, що відбувається в ґрунті. В свою чергу це дозволяє регулювати фізико-хімічні властивості ґрунту та задовольнити біологічні потреби рослин в елементах живлення. Тривалість дії такого заходу продовжується протягом вегетаційного періоду, однак вже на наступний вегетаційний рік необхідно знову проводити внесення, адже така доза не впливає на підвищення родючості ґрунту.

Рекомендовані дози внесення крейди для оптимізації живлення культур

Чутливість культури до нестачі кальцію

Оптимальний рівень рН

Культура

Рекомендована доза, т/га

Оптимальний час для внесення

Дуже висока

5,5–7,5

кукурудза на зерно

0,7–1,0

від жнив до пізньої осені

6,0–7,5

пшениця

0,7–1,0

6,0–7,5

буряк цукровий та столовий

0,7–1,0

пізня осінь, рання весна

ячмінь

0,7–1,0

від жнив до пізньої осені

7,0–7,5

капуста цвітна

0,7–1,0

рання весна

5,8–7,0

ріпак

0,5–0,6

від жнив до пізньої осені

Висока

6,4–7,9

цибуля

0,4–0,6

7,0–7,5

капуста білокачанна

0,5–1,0

від жнив до пізньої осені

6,5–7,5

морква

0,5–1,0

5,2–6,0

томати

0,4–0,5

6,5–7,1

соя

0,4–0,7

весна

6,0–7,0

горох

0,4–0,6

від жнив до пізньої осені

6,0–6,8

соняшник

0,4–0,5

6,0–7,4

редька олійна

0,3–0,6

весна

Середня

5,5–6,5

льон

0,2–0,3

від жнив до пізньої осені

5,0–6,5

овес

0,2–0,3

пізня осінь

6,0–7,2

огірок

0,4–0,5

від жнив до пізньої осені

4,5–6,0

картопля

0,4–0,5

Низька

4,0–6,5

жито озиме

0,2–0,3

4,66,0

люпин жовтий

0,1–0,2

 

Фактичні дози внесення крейди розраховують індивідуально після проведеного детального агрохімічного аналізу ґрунту, враховуючи гранулометричний склад, рівень рН, Нг кислотність, вміст у ґрунті елементів живлення, біологічні вимоги культури та витрати на формування одиниці урожаю.

Економічна ефективність хімічної меліорації кислих ґрунтів є високорентабельним технологічним заходом, ефективність якого теоретично обґрунтована та практично підтверджена. В більшості випадків витрати на проведення технологічних заходів покриваються у поточному або впродовж 2-х років, а тривалість дії меліорації продовжується впродовж 5–10-ти. Затрати на проведення хімічної меліорації напряму залежать від дози що потрібно внести та вартості меліоранта. Ефективність заходу виражається у оптимізації кислотно-лужного балансу, оптимізації поживного режиму ґрунту та реалізації генетичного потенціалу культури.

Для докорінного змінення фізико-хімічних властивостей кислих ґрунтів та оптимізації поживного режиму слід застосовувати природні меліоранти виробництва «Славута-Кальцій», які отримані у результаті промислового розмелювання твердих осадових карбонатних порід та наступної грануляції для зручної форми внесення яку можна достатньо точно регулювати: «Вапно гранульоване» з вмістом карбонатів Са і Mg не менше ніж 80% та «Крейда гранульована», де масова частка карбонатів Са і Mg не менше, ніж – 95%.

Фасування виробником здійснюється у мішки по 25 та 50 кг, або big–bag 1000 кг.